Kontakt

pobrane

Awaria - wystąpienie nieprzewidzianego nagłego zakłócenia (uszkodzenia) w prawidłowo eksploatowanym i konserwowanym urządzeniu, systemie lub instalacji serwerowni, które powoduje utratę funkcjonalności lub zmniejszenie ich zdolności użytkowej;

ANSI/BICSI 002-2011 Data Center Design and Implementation Best Practices – dokument określający znane i stosowane wymagania, porady oraz wszelkie informacje, które powinny być brane pod uwagę przy pracy z systemami o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania serwerowni, w tym instalacji takimi jak: instalacje elektryczne, mechaniczne (klimatyzacja precyzyjna i inne sanitarne, chłodnicze itp.), sieci telekomunikacyjne, a także inne istotne aspekty jej budowy, takie jak wybór lokalizacji i prowadzenia procesu budowlanego, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, itp.;

Bezpieczeństwo funkcjonalności – skuteczne zapewnienie przez infrastrukturę techniczną funkcjonalności serwerowni zgodnie z SLA

Serwerownia – wybudowany i wyposażony w Infrastrukturę techniczną obiekt pełniący rolę Centrum Przetwarzania Danych wraz z przyległą do niego infrastrukturą naziemna i podziemną znajdującą się na jego ogrodzonym terenie (łącznie z z ogrodzeniem);

Czas naprawy - okres od wystąpienia Awarii do przywrócenia funkcjonalności albo wdrożenie rozwiązania zastępczego o zbliżonych parametrach, gwarantującego odpowiedni poziom funkcjonalności i zapewniającego utrzymanie dostępu do usługi biznesowej serwerowni;

Czas naprawy awarii krytycznej – wykonanie naprawy w określonym w SLA czasie bez względu na wartość mierników funkcjonalności napraw urządzeń, instalacji, systemów;

Czas naprawy awaryjnej – wykonanie naprawy w ustalonym terminie w przypadku zapewnienia funkcjonalności w przedziale dopuszczalnym przez mierniki funkcjonalności (II /III kat. Serwisowej);

Czas naprawy ostatecznej - okres od wystąpienia awarii do przywrócenia urządzenia, instalacji, systemu do pełnej sprawności na poziomie funkcjonalności;

Części zamienne – wykaz części zamiennych i ich dostępności koniecznych do wywiązania się z napraw awaryjnych i ostatecznych zgodnie z SLA;

Dokumentacja serwerowni – Projekt wykonawczy i powykonawczy, dokumentacja techniczna oraz eksploatacyjna, procedury, raporty i analizy stworzone po wybudowaniu i wyposażeniu serwerowni, uwzględniające wszystkie zmiany zaistniałe w trakcie procedur rozruchowych i bieżącej eksploatacji;

Dostawca Usługi Utrzymaniowej – Służby techniczne własne lub zewnętrzne, działające na zasadach określonych w umowie, realizujące usługę utrzymywania Infrastruktury Technicznej na poziomie zarządzania w pełnej sprawności poprzez podejmowanie profesjonalnych, z góry ustalonych przez właściwe procedury działań, z uwzględnieniem wszelkich skutków technicznych, organizacyjnych, prawnych itp., jakie te działania mogą spowodować w realizacji podstawowych działań biznesowych serwerowni;

Dostępność – Jest to właściwość infrastruktury technicznej. Opisuje jej gotowość do wykonywania swojej funkcji. To także jeden ze wskaźników efektywności technicznej odnoszący się do niezawodności oraz SLA. W polskich normach wskaźnik ten nazywany jest również gotowością. Zazwyczaj rozpatruje się dostępność operacyjną lub techniczną. Różnice wynikają z tego, czy oblicza się zdatność infrastruktury technicznej w czasie kalendarzowym, operacyjnym czy innym. Na świecie przyjmuje się 9 głównych definicji dostępności, dlatego każdorazowe posługiwanie się tym wskaźnikiem powinno zostać poprzedzone klarownym przedstawieniem co przez niego rozumiemy. Definicja dostępności jest reprezentowana wskaźnikiem procentowym opisującym stosunek ilości czasu, w którym infrastruktura techniczna była zdatna (funkcjonalnie lub technicznie), do całkowitego czasu kalendarzowego (lub czasu planowanej pracy) w określonym okresie. Wskaźnik ten może być obliczany w ujęciu tygodniowym, miesięcznym, rocznym itd. Stosuje się różne praktyki w zliczaniu czasu dostępności. Czasami definiuje się zakres, kiedy uznaje się, że infrastruktura techniczna jest dostępna, a kiedy nie. Dobrą praktyką jest zdefiniowanie na potrzeby swojej organizacji, co dokładnie będzie się rozumieć przez pojęcie dostępności infrastruktury technicznej. Wskaźnik umożliwia również realizowanie benchmarkingu. Chodzi tu o porównywanie dostępności urządzeń / systemów, np. w ramach jednej branży. Dla każdego przedsiębiorstwa, cele dotyczące dostępności są celami strategicznymi. To one wpływają na pozostałe elementy systemu utrzymania ruchu;

DTR – dokumentacja techniczno – ruchowa poszczególnych elementów Infrastruktury ;

Funkcjonalność - zespół optymalnych/ustalonych/użytkowych/technologicznych parametrów środowiska wewnętrznego serwerowni, które muszą być zapewnione przez pracę urządzeń, instalacji i systemów oraz przez pracę personelu odpowiedzialnego za organizację serwisu i za obsługę tego środowiska;

Funkcjonalność Infrastruktury Technicznej – zespół optymalnych parametrów technicznych środowiska wewnętrznego serwerowni, tj. parametry powietrza i mediów zasilających oraz poziom przygotowania technicznego i organizacyjnego służb dostawcy usługi utrzymaniowej;

Harmonogram Bazowy – harmonogram Konserwacji, Przeglądów okresowych i Specjalistycznych przeglądów okresowych elementów Infrastruktury , zgodny z DTR, opracowany do wdrożenia przez Dostawcę Usługi Utrzymaniowej;

Harmonogram Wykonawczy – zaakceptowany do realizacji Harmonogram Bazowy;

HPAC/PAC/CCAC – High Precision Air Conditioning/ Precision Air Conditioning/ Close Control Air Conditioning – Klimatyzacja Precyzyjna dedykowana dla obsługi obszaru serwerowni.

HVAC&R – Heating/Ventylation Airconditioning & Refrigeration – grzanie, wentylacja, klimatyzacja I chłodzenie - zapis nazw procesów sanitarnych/mechanicznych/chłodniczych wg standardów amerykańskich.

Infrastruktura lub Infrastruktura techniczna – maszyny, urządzenia, systemy i instalacje techniczne, w szczególności systemy, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne oraz systemy klimatyzacji precyzyjnej i pozostałe instalacje sanitarne, z wyłączeniem: systemów IT, systemów bezpieczeństwa (system sygnalizacji pożaru, system gaszenia gazem, system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu oraz system telewizji dozorowej), sieci telekomunikacyjnej WAN i sieci telekomunikacyjnej LAN (w obrębie komór serwerowych);

Infrastruktury informatyczna – urządzenia systemów komputerowych, w tym urządzenia aktywne i pasywne sieciowe, serwery i pamięci masowe, wraz z okablowaniem logicznym miedzianym i światłowodowym, przyłączami telekomunikacyjnymi, której działanie jest niezbędne do osiągnięcia celu biznesowego jakiemu towarzyszy działanie serwerowni;

Infrastruktura techniczna o znaczeniu krytycznym – ta część Infrastruktury technicznej, której działanie jest niezbędne do utrzymania ciągłości działania serwerowni;

Infrastruktura elektroenergetyczna – system, zespół urządzeń, instalacji, jej elementów połączonych technologicznie w określonej konfiguracji przez projekt, dobre praktyki techniczne, DTR urządzeń i wymagania użytkowe na poziomie niezawodności określonej przez SLA, w jedną funkcjonalną całość i przeznaczony do rozdzielania, przesyłania i awaryjnego wytwarzania energii elektrycznej;

Infrastruktura sanitarna / mechaniczna – HVAC&R – infrastruktura techniczna, w skład której wchodzą systemy klimatyzacji precyzyjnej (HPAC), systemy chłodnicze, systemy automatyki dedykowane tym systemom i pozostałe systemy sanitarne, tj. ciepła technologicznego, wodno-kanalizacyjne. Zespół urządzeń i instalacji połączonych technologicznie w określonej konfiguracji przez projekt, dobre praktyki techniczne, DTR urządzeń, wymagania użytkowe oraz wymagania, regulacje i przepisy prawne na poziomie niezawodności określonej przez SLA w jedną funkcjonalną całość i przeznaczony do zapewnienia wymaganych parametrów klimatyzacyjnych środowiska wewnętrznego o zdefiniowanych wartościach, tj. temperatura, wilgotność, nadciśnienie, ilość wymian, objętości, prędkości przepływu powietrza i jego czystość, poziomu głośności;

Instalacja – całość połączonych ze sobą technologicznie w odpowiedniej konfiguracji elementów, zdefiniowanej przez projekt, DTR producenta urządzeń i elementów lub wymagania techniczne i inne, przeznaczonych do zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń;

Kategorie serwisowe - priorytet naprawy elementu infrastruktury technicznej, priorytety dla napraw mogą ulec zmianie w zależności od oceny sytuacji po awarii;

Klasyfikacja TIER – zalecenia stawiane przez Uptime Institute (TIER I…IV), w stosunku do projektowania i zastosowania rozwiązań technicznych infrastruktury technicznej. Certyfikacja TIER w Uptime Institute jest zbieżna z normą TIA/ANSI 942 dając dodatkowe zalecenia i wytyczne do oceny jakości i sposobu zarządzania oraz serwisowania infrastruktury technicznej serwerowni zapisane w dokumencie pt. „Uptime Institute – Data Center Operational Sustainability”;

Kluczowe Wskaźniki Efektywności  (Key Performance Indicators - KPI) - Menedżerowie i inżynierowie, wyznaczając istotne grupy danych, kierują swoją uwagę na kluczowe efekty działalności systemu utrzymania ruchu: rezultaty operacyjne, niezawodność, jakość, wydajność, opłacalność realizowanych działań eksploatacyjnych. Przedstawienia tych danych dokonuje się z użyciem kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators), które są w obecnych czasach jednym z podstawowych narzędzi stosowanych w systemach mierzenia efektywności utrzymania ruchu (Maintenance Performance Measurement Systems). Celem stosowania kluczowych wskaźników efektywności utrzymania ruchu jest przede wszystkim pozyskanie bieżących i historycznych wartości miar własności eksploatacyjnych oraz relacji m.in. w celu skonfrontowania otrzymanych wartości z wartościami projektowymi oraz z wartościami uzyskanymi w wyniku obserwacji innych systemów eksploatacji lub innych obiektów technicznych, dzięki czemu można przeprowadzić benchmarking. Wskaźniki efektywności pomagają również w diagnostyce realizowanych działań zarządzania, użytkowania i utrzymania, monitorowania zmian i postępu w systemie eksploatacji i motywowania oraz rozliczania personelu technicznego i zarządzającego z uzyskanych wyników.

 Konserwacja - cykliczne realizowanie kompleksowych czynności diagnostycznych oraz działań technicznych, wykonywane zgodne z Harmonogramem Wykonawczym, zaleceniami producentów zapisanymi w DTR, zaleceniami Projektanta, zapisami instrukcji obsługi Użytkownika, mających na celu zachowanie wymaganego stanu technicznego, sprawności i niezawodności eksploatacyjnej Infrastruktury oraz obniżenie intensywności jej ponadnormatywnego zużycia; do zakresu czynności konserwacyjnych należą między innymi: dostawa, montaż, wymiana, uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych (np. olejów, smarów, płynów, chłodniczych czynników roboczych, tj. mieszaniny niskokrzepliwe, tzw. freony, filtrów, cylindrów nawilżaczy) i części zamiennych do Infrastruktury , zgodnie z DTR lub innymi dodatkowymi wymaganiami;

Kontrola - codzienny lub okresowy nadzór pracy i ocena stanu technicznego Infrastruktury , bez znaczącego udziału materiałów i robocizny, wraz z ewentualnymi regulacjami mechanicznymi i korektą nastaw parametrów pracy, uruchomieniami i pomiarami realizowanymi na obiekcie;

Mapowanie Procesów (Process Mapping) - jest to przedstawianie w formie graficznej procesów zachodzących w organizacji i na jej skraju we współpracy z zewnętrznymi uczestnikami działań. Mapowanie to pierwszy krok do wdrożenia podejścia procesowego w przedsiębiorstwie. Głównym celem opracowywania map jest lepsze poznanie zasady działania własnej organizacji. Ułatwia to identyfikację miejsc, w których występuje marnotrawstwo, opóźnienia lub rozmycie odpowiedzialności. Najczęstszym motywem do wprowadzenia podejścia procesowego jest chęć uregulowania odpowiedzialności za poszczególne działania dzięki czemu można działać sprawniej oraz uniknąć tzw. „spychologii”. W przypadku firm posiadających kilka jednostek biznesowych mapy procesów umożliwiają szybkie ujednolicenie procedur w różnych lokalizacjach. Mapy procesów AS-IS przedstawiają obecny przebieg procesu, natomiast TO-BE to stan, do którego dążymy.

 Mierniki funkcjonalności - zespół parametrów środowiska wewnętrznego serwerowni, określonych wartościami granicznymi niekrytycznymi (minimalne i maksymalne) oraz wartościami krytycznymi (minimalne i maksymalne);

Naprawa awaryjna – naprawa maszyn, urządzeń, systemów lub instalacji wymuszona wystąpieniem Awarii, mająca na celu przywrócenie ich zdolności użytkowej / funkcjonalnej lub zastosowanie rozwiązania zastępczego zapewniającego funkcjonowanie w przedziałach określonych przez Mierniki funkcjonalności;

Naprawa ostateczna – przywrócenie maszyn, urządzeń, systemów lub instalacji do stanu sprzed wystąpienia Awarii (stan podstawowy i redundancja);

Obsługa bieżąca - zestaw czynności obejmujący: utrzymywanie bezpośrednio na obiekcie stałego dyżuru serwisowego, utrzymywanie stałej gotowości do wykonania interwencji serwisowej (usuwania usterek w działaniu Infrastruktury oraz dokonywania Napraw awaryjnych), monitorowanie stanu Infrastruktury technicznej, w tym obsługę systemów zdalnego monitorowania, bieżące usuwanie usterek Infrastruktury i dokonywanie Napraw awaryjnych, Kontrolę, koordynację realizowanych przez Dostawcę lub Specjalistyczne służby serwisowe Konserwacji, Przeglądów okresowych, Specjalistycznych przeglądów okresowych oraz Specjalistycznych napraw awaryjnych, aktualizację Dokumentacji, opracowywanie i uzupełnianie harmonogramów prac w określonych przedziałach czasowych, instrukcji i procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych, przygotowanie i aktualizację planu awaryjnego, opracowywanie raportów o stanie Infrastruktury , opracowywanie raportów o stanie magazynów i zużyciu materiałów, utylizację odpadów powstałych przy realizacji Usługi Utrzymaniowej. Prowadzenie na bieżąco dziennika zdarzeń (szczegółowej informacji o awariach i nieprawidłowościach i wszystkich przypadkach związanych z wystąpieniem utraty funkcjonalności Infrastruktury ), zarządzanie i koordynację prac własnych, prac Podwykonawców;

Przeglądy okresowe – cykliczne specjalistyczne czynności serwisowe o szerszym niż Konserwacja zakresie, prowadzone profilaktycznie przez Dostawcę lub Specjalistyczne służby serwisowe, zgodnie z opracowanym harmonogramem prac, według zasad określonych przez: producenta maszyn/urządzeń (DTR) jak i projektanta w projektach instalacji, specjalistów z obszaru funkcjonalności infrastruktury technicznej w zakresie jej obsługi i użytkowania, precyzujących zarówno zakres czynności konserwacyjnych jak i częstotliwość ich wykonywania w celu utrzymania wymaganej zdolności użytkowej i eksploatacyjnej i zachowania gwarancji w okresie gwarancyjnym; w zakres Przeglądów okresowych wchodzi wymiana materiałów eksploatacyjnych z częstotliwością określoną przez instrukcje obsługi, DTR lub inne dokumenty lub wytyczne;

Serwis – usługa serwisowa – profesjonalne świadczenie usługi utrzymaniowej środowiska wewnętrznego serwerowni przez dostawcę Usługi serwisowej zgodnie z definicją Utrzymania ruchu zapewniającej jego funkcjonalność z zachowaniem wymagań SLA;

Serwis utrzymania ruchu infrastruktury technicznej na poziomie bezpieczeństwa funkcjonalnego to kompleksowe zarządzanie przez Dostawcę usługi Usługą utrzymaniową w zakresie jej planowania, organizowania, nadzorowania, wykonania, koordynowania, kontrolowania. W ramach Usługi serwisowej realizowane są następujące zadania:

 • obsługa bieżąca,
 • kontrola codzienna lub okresowa,
 • konserwacja,
 • przeglądy okresowe,
 • naprawy awaryjne i ostateczne,
 • analiza ryzyka powstawania awarii i działań zapobiegających, itp.

SLA (Service Level Agreement) – parametry określające wymagany poziom realizacji Usługi utrzymania ciągłości działania serwerowni w ramach świadczenia Usługi Utrzymaniowej, na poziomie bezpieczeństwa funkcjonalności;

Specjalista serwisu – członek personelu Dostawcy Usługi Utrzymaniowej bądź jego Podwykonawcy, posiadający wiedzę i doświadczenie potwierdzone przez certyfikaty lub inne równoważne dokumenty, wystawione przez producentów lub autoryzowanych dystrybutorów bądź przedstawicieli producentów, potwierdzające, że wskazana osoba jest zdolna świadczyć Usługi serwisowe w zakresie urządzeń Infrastruktury dla określonej branży;

Specjalistyczne naprawy awaryjne - Naprawy awaryjne elementów Infrastruktury, które wymagają interwencji specjalistycznych służb serwisowych;

Specjalistyczne przeglądy okresowe – czynności profilaktycznie zastrzeżone przez producenta i projektanta, przeprowadzane przez Specjalistyczne służby serwisowe, według zasad ustalonych przez producenta lub dystrybutora bądź projektanta w zakresie zaprojektowanych instalacji i systemów lub innych określonych elementów Infrastruktury , wskazujące zarówno na zakres tych czynności jak i częstotliwość ich wykonywania w celu zachowania gwarancji (w okresie gwarancyjnym) na poziomie funkcjonalnym oraz utrzymania wymaganej zdolności użytkowej i eksploatacyjnej;

Specjalistyczne służby serwisowe - osoby bądź podmioty, w skład których wchodzą osoby odpowiednio przeszkolone, co jest potwierdzone certyfikatem bądź innym dokumentem, wydanym przez producentów danych urządzeń bądź ich autoryzowanych przedstawicieli lub dystrybutorów w Polsce, w zakresie świadczenia profesjonalnych usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń i systemów stanowiących elementy Infrastruktury ;

Specjalistyczna usługa serwisowa (specjalista serwisu) – Specjalistyczny przegląd okresowy lub Specjalistyczna naprawa awaryjna elementu Infrastruktury świadczona przez wykonawcę lub podwykonawcę posiadającego wymagane świadectwa kwalifikacji i wymagane prawem certyfikaty wydane przez producentów danych urządzeń bądź ich autoryzowanych przedstawicieli lub dystrybutorów w Polsce;

System elektroenergetyczny – zespół urządzeń i instalacji połączonych technologicznie w określonej konfiguracji w jedną całość zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w projekcie, wymaganiami DTR i przepisami, przeznaczonych do wytwarzania, przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej;

System klimatyzacji precyzyjnej (CCAC, HPAC) – zespół urządzeń i instalacji połączonych technologicznie w określonej konfiguracji w jedną całość, przeznaczony do kształtowania i kontrolowania klimatyzacyjnych parametrów środowiska wewnętrznego (zapewniając funkcjonalność), tj. wymagane wartości temperatury, wilgotności, nadciśnienia i szybkości zmian tych parametrów w czasie, ilości wymian, objętości/prędkości przepływu powietrza i jego dystrybucji oraz poziomu głośności jego pracy;

Średni czas do naprawy  (Mean Time to Repair - MTTR) - średni czas do naprawy MTTR (Mean Time to Repair) należy rozumieć jako średni czas wymagany do naprawy uszkodzonego urządzenia, tj. od momentu wystąpienia awarii do momentu przywrócenia go do określonego stanu zdatności. Tak samo jak w przypadku innych wskaźników, MTTR wymaga szczegółowego zdefiniowania na potrzeby określonej organizacji. Często czas ten liczony jest od momentu przystąpienia do naprawy. Akronim MTTR może także oznaczać Mean Time to Recovery lub Mean Time To Response. Wartość MTTR ilustruje nie tylko możliwości pracowników w zakresie naprawy technicznej, ale również obsługiwalność urządzenia, organizację pracy, dostępność części zamiennych i inne aspekty związane z działaniem awaryjnym.

Średni czas między awariami (Mean Time Between Failures - MTBF) - średni czas między awariami (Mean Time Between Failures) jest jednym z najczęściej stosowanych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators) w utrzymaniu ruchu. Rozumiany jest jako średni czas, przez który urządzenie pozostało zdatne funkcjonalnie, czyli jaki był średni czas bez awarii. Wskaźniki efektywności są stosowane w celu diagnozowania poprawności realizowanego zarządzania technicznego. MTBF jest jednym ze wskaźników technicznych, jest także rozpoznawany jako jeden ze wskaźników niezawodnościowych. W większości systemów technicznych dąży się do wydłużania MTBF, co powoduje możliwość dłuższej pracy maszyn bez zatrzymania. Wskaźnik ten każdorazowo definiuje się na potrzeby konkretnej organizacji, gdy należy ustalić właściwą podstawę czasu. Zgodnie z założeniami inżynierii niezawodności, MTBF stosuje się dla systemów odnawialnych.

Środowisko wewnętrzne – zespół parametrów powietrza wewnętrznego (m.in. temperatura, wilgotność) oraz parametrów elektroenergetycznych infrastruktury zasilania urządzeń IT;

Infrastruktura – infrastruktura obszaru w zależności od serwisowanych / obsługiwanych / użytkowanych zasobów, np. infrastruktura informatyczna, infrastruktura techniczna;

TIA/ANSI 942 „Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers” (Telecommunications Industry Association/Electronics Industry Alliance) – norma stosowana jako znormalizowana metodologia wykorzystywana do ustalenia dostępności i niezawodności obiektów o znaczeniu krytycznym (w tym serwerowni), definiująca standardy projektowe i inwestycyjne klasyfikujące serwerownie według planowanej niezawodności (RATED 1… RATED 4); z pojęciem klasyfikacji niezawodności jest ściśle związane określenie dyspozycyjności „A” (z ang. availability) wyznaczona wzorem A = MTBF / (MTBF + MTTR), gdzie poszczególne składnie oznaczają:

MTBF - Czas bezawaryjnej pracy (Mean Time Between Failure),

MTTR- Czas naprawy (Mean Time To Repair),

Na podstawie współczynników MTBF i MTTR oblicza się dyspozycyjność i podaje się je w procentach. Wartości A odpowiada obliczony teoretycznie czas niedyspozycji systemu.

A = 99,9% – system nie pracuje w roku ~9 godzin,

A = 99,99% – system nie pracuje w roku 53 minuty,

A = 99,999% – system nie pracuje w roku 5 minut;

TIER I - Basic Site Infrastructure - klasyfikacja TIER, zbieżna z TIA/ANSI 942 (RATED 1…4) oraz zaleceniach Uptime Institute Data Center Site Infrastrucutre Tier Standard, oznaczające wykonanie serwerowni w oparciu o rozwiązania zapewniające podstawową infrastrukturę obiektu (zapewniona infrastruktura do działania serwerowni: UPS, Klimatyzacja, LAN/WAN) oraz serwisowaną zgodnie z zaleceniami Uptime Institute – Data Center Operational Sustainability.

TIER II - Redundant Capacity components Site Infrastructure - klasyfikacja TIER, zbieżna z TIA/ANSI 942 (RATED 1…4) oraz zaleceniach Uptime Institute Data Center Site Infrastrucutre Tier Standard, oznaczające wykonanie serwerowni w oparciu o rozwiązania zapewniające układ redundantny (co oznacza, że uszkodzenie jednego z urządzeń nie powoduje zatrzymania pracy serwerowni dzięki nadmiarowości urządzeń jak również, że redundancji nie podlegają linie zasilające i rurociągi) oraz serwisowaną zgodnie z zaleceniami Uptime Institute – Data Center Operational Sustainability;

TIER III - Concurrently Maintainable Site Infrastructure - klasyfikacja TIER, zbieżna z TIA/ANSI 942 (RATED 1…4) oraz zaleceniach Uptime Institute Data Center Site Infrastrucutre Tier Standard, oznaczające wykonanie serwerowni w oparciu o rozwiązania w układzie rozszerzonej redundancji, tj. w układzie umożliwiającym wykonanie/prowadzenie prac konserwacyjnych i serwisowych, mimo uszkodzonego jednego z urządzeń lub instalacji z nim współpracującej, w tym także linii zasilających i rurociągów, nie powoduje zatrzymania pracy serwerowni oraz umożliwia świadczenie usług serwisowanych zgodnie z zaleceniami Uptime Institute – Data Center Operational Sustainability;

TIER IV - Fault Tolerant Site Infrastructure - klasyfikacja TIER, zbieżna z TIA/ANSI 942 (RATED 1…4) oraz zaleceniach Uptime Institute Data Center Site Infrastrucutre Tier Standard, oznaczające wykonanie serwerowni w oparciu o rozwiązania w układzie odpornym na awarie, tzw. zdublowana redundancja (co oznacza, że uszkodzenie jakiegokolwiek z elementów, nie powoduje zatrzymania pracy serwerowni oraz, że można podczas normalnej pracy jak również stanu wystąpienia pojedynczych awarii, prowadzić planowe konserwację) świadczenie usług serwisowanych zgodnie z zaleceniami Uptime Institute – Data Center Operational Sustainability;

Usługa biznesowa– cel biznesowy dla którego została stworzona serwerownia;

Uptime Institute - niezależna organizacja z sektora badań, edukacji i doradztwa w sektorze centrów przetwarzania danych, która w swej działalności skupia się na podnoszeniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, niezawodności i wydajności infrastruktury technicznej oraz organizacji służb utrzymania ruchu Data Center; Uptime Institute obsługuje klientów na całym świecie w ponad 50 krajach, oferując usługi dla inwestorów oraz przedsiębiorstw zajmujących się budową i eksploatacją serwerowni w zakresie doradztwa, jak również certyfikacji i akredytacji; jako jedyna tego typu organizacja niezależna od producentów, wydaje certyfikaty Uptime Institute zgodności z normami TIER;

Uptime Institute Data Center Site Infrastrucutre Tier Standard – klasyfikacja TIER określająca główne założenia rozwiązań niezawodnościowych zastosowanych w infrastrukturze technicznej serwerowni dla poszczególnych klas Tier (TIER I…TIER IV), przy czym każda kolejna klasa jest rozszerzeniem wymagań stawianych w poprzedniej klasie;

Uptime Institute – Data Center Operational Sustainability - klasyfikacja Tier w zakresie Operational Sustainability - wskazuje standardy stosowane przy kolejnych TIER w optymalnym zarządzaniu zasobami mającymi wpływ na długoterminową niezawodność serwerowni; klasyfikacja TIER w zakresie Operational Sustainability ocenia istniejący obiekt z perspektywy wdrożonej polityki procesów utrzymania ruchu, serwisowania, zarządzania zasobami ludzkimi użytymi do eksploatacji i konserwacji infrastruktury technicznej.

Urządzenie – urządzenie techniczne stosowane w procesach elektroenergetycznych i mechanicznych HVAC&R w tym klimatyzacyjnych, chłodniczych i sanitarnych;

Usługa – świadczenie Usługi Utrzymaniowej na obiekcie 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę (365/24);

Usługa serwisowa – w zależności od kontekstu: Obsługa bieżąca lub Konserwacja, wykonywana przez Specjalistę serwisu; usługa utrzymaniowa;

Utrzymanie ruchu - Całokształt działań mających na celu zapewnienie ruchu infrastruktury technicznej z pożądaną niezawodnością i w ramach określonych kosztów poprzez utrzymywanie na poziomie bezpieczeństwa funkcjonalności założonych parametrów technicznych, eksploatacyjnych i wydajnościowych Infrastruktury technicznej, określonych przez Funkcjonalność i Mierniki funkcjonalności, zgodnie z SLA przez 365/24. Utrzymanie ruchu jest jedną z dwóch części eksploatacji. Eksploatacja to użytkowanie i utrzymywanie. Utrzymanie ruchu obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak obsługa techniczna (w skład której wchodzą obsługa, przeglądy, naprawy, remonty, regulacje itp.), logistyka części zamiennych i środków eksploatacyjnych, zarządzanie wiedzą i personelem technicznym, opracowywanie i wdrażanie strategii eksploatacyjnych, doskonalenie procesów technicznych, modyfikacja i modernizacja wyposażenia, diagnostyka i predykcja na potrzeby utrzymania ruchu, planowanie cyklów życia urządzeń, zarządzanie i analiza efektywności, zarządzanie projektami organizacyjnymi i inżynierskimi, planowanie i wydatkowanie budżetu. W obrębie utrzymania ruchu można wyróżnić wiele strategii operacyjnych – w odniesieniu do utrzymania ruchu strategia jest zbiorem najważniejszych celów operacyjnych dotyczących utrzymania ruchu. W ramach strategii utrzymania ruchu określa się strategie eksploatacyjne dla poszczególnych elementów infrastruktury technicznej. Utrzymanie ruchu świadczenie jest przez personel lub Podwykonawców posiadających uprawnienia techniczne elektroenergetyczne eksploatacyjne i dozorowe, budowlane, sanitarne, chłodnicze i inne wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

365/24 – 365 dni w roku, 24 godziny;

Zdarzenie w infrastrukturze – zakłócenie w pracy urządzenia, instalacji lub systemu odpowiedzialnego za prawidłową pracę infrastruktury technicznej.

Zarządzanie zmianą - Jest to proces istotnych z punktu widzenia przekształceń organizacji, spowodowanych zazwyczaj potrzebą dopasowania do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Bardzo często wprowadzane zmiany dotykają struktur organizacyjnych, procesów i narzędzi, jakie są w nich wykorzystywane. Zazwyczaj zarządzanie zmianą jest stosowane jako zespół usystematyzowanych działań, gdy zmiany dotyczą znaczącej liczby pracowników lub ich wpływ na dotychczasową działalność jest znaczny. Proces zarządzania zmianą powinien zawierać następujące fazy:

 • ustalenie ogólnego celu zmiany,
 • oszacowanie ważności i wielkości zmiany,
 • zidentyfikowanie kultury organizacyjnej,
 • określenie ograniczeń krytycznych,
 • wyznaczenie kluczowych działań zarządzania zmianą,
 • aktywne włączenie pracowników w proces zmian,
 • świętowanie sukcesów i stabilizacja zmian.

Należy pamiętać, że zmiana nie jest wydarzeniem pojedynczym, który z dnia na dzień pozwala zauważyć efekty. Zarządzanie zmianą to nie tylko określanie celu i sposobu wprowadzania transformacji, ale również zapobieganie niekontrolowanemu powrotowi do stanu sprzed zmiany.

Zasada 5xP

stanowi filar profesjonalnej usługi utrzymania ruchu opartej o zasadę zapewnienia „Funkcjonalności Infrastruktury Technicznej o znaczeniu krytycznym”

Serwerownie info o autorze

  
O administratorze serwisu

 

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni na wydziale budowy eksploatacji siłowni okrętowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w systemach nadzoru instalacji technicznych. Swoje doświadczenie zdobywał w pracy w międzynarodowych koncernach: Honeywell, Schneider Electric i Johnson Controls. Pasjonat procesu zapewnienia funkcjonalności jak również podnoszenia efektywności energetycznej i budownictwa zrównoważonego.

FOIL ATS736 Wrobel 140710 cmyk

Posiada akredytację Uptime Institute nr.736 

W przypadku pytań: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.poczta1